anasayfa2 hakkimizda2 faaliyet_alanlari2 ekibimiz2 iletisim2
 
   
 
 
 
 

Faaliyet Alanları

 
• Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)

Anlaşmalı-çekişmeli boşanma davaları, nafaka davası, nişanın bozulmasından doğan davalar (hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb.), tapu ve nüfus kayıtlarında ad-soyad düzeltme ve değiştirme, yaş düzeltme, kaza-i rüşt davaları, nesebin reddi, tashihi (düzeltilmesi) ve babalık davaları, evlat edinmeye izin davası, vesayet ve kayyım davaları, evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılması davaları ve bu konular ile ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklar.

• Eşya Hukuku

Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası, men’i müdahale (elatmanın önlenmesi) davası, tapu iptali ve tescili davaları, borçlar hukuku, şuf’a davası, geçit hakkı davası, ecrimisil davası, bedel artırımı davası ve bu konular ile ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklar.

• İcra ve İflas Hukuku

İcra takipleri, ihtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları, borçtan kurtulma (menfi tespit) ve ödenen paranın geri alınması (istirdat) davaları, imzaya ve borca İtiraz (icra hukuk ve icra ceza mahkemesinin yetkisine giren diğer davalar), istihkak davası ve bu konular ile ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklar.

• Ticaret Hukuku

Sözleşmeler, kuruluşlar, ortaklıklar, sigortalar, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeniden yapılandırma, borçların tahsili, acentelik mevzuatı, kiralama, “franchising” ve uygulamaları, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukuku, hizmet sözleşmeleri, çalışan menfaatleri,
Şirket kuruluşları ve faaliyetleri, şirketler ile ilgili her türlü ihtilafların sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi için girişimlerde bulunulması ve bu konular ile ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklar.

• Borçlar Hukuku

Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları, tahliye davası, kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları, tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi),
Menkul ve gayrimenkul hukuku, kamulaştırma, kiralama, arazi planlama ve kullanımı taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku, kamulaştırma davaları, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi ve bu konular ile ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklar.

• Rekabet Hukuku

Sınai mülkiyet hakları, rekabet hukuku , danışmanlık hizmetleri verilmesi ve soruşturmaların takip edilmesi ve bu konular ile ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklar.

• İletişim ve Medya Hukuku, Eğlence ve Sanat, İnternet Hukuku ve Suçları

Basın yayın organları ve mevzuatı, yayım, telekomünikasyon hukuku, ruhsatlar ve düzenlemeler, uydu hukuku, basın, TV ve diğer iletişim organları, kuruluşları ve faaliyetleri ve davaları ile ilgili olarak her seviyede hukuki danışmanlık, müzik ve görsel sanatlar hukuku, yayın, film yapımcılığı ve dağıtımı ve bu konular ile ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklar.

• Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, genel danışmanlık ve emeklilik, sağlık sigortası ve diğer sigortalarla ilgili hukuki sorunların çözümü, sigorta şirketlerinin kurulması ve bu konular ile ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklar.

• Çevre Hukuku, Doğal Kaynaklar Hukuku

Çevreye karşı yükümlülükler, davalar, çevre koruması, zararlı maddeler ve atıklar, hava ve yer kirliliği, madencilik, madenler, petrol ve gazlar konularında hukuki görüş verilmesi ve davaların izlenmesi ve bu konular ile ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklar.

• Dernekler Vakıflar, Sendikalar

Derneklerin,vakıfların, sendikaların kuruluşu yönetimi denetimi ve diğer hukuku işlemlerinin takibi ve bu konular ile ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklar.

• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Şirketlerin her türlü iş davalarının takibi ve iş hukuku mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetler verilmesi ihbar, kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları, işe iade davaları, bireysel iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar, Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı ile ilgili ihtilaflar iş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili bütün hukuki uyuşmazlıklar.

• Miras Hukuku

Terekenin idaresi, tereke davaları, tenkis ve tapu iptali, miras hukuku, veraset ve intikal konularında görüş verilmesi, beyanname hazırlanması ve ihtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması, miras hukuku konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi, vasiyetnamelerin hazırlanması ve miras hukuku ile ilgili bütün hukuki uyuşmazlıklar.

• Banka ve Finans Hukuku

Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili görüş bildirerek yönlendirilmesi, izlenmesi, bankacılık ile ilgili her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, hukuki görüş verilmesi,
Özel metinli teminat mektupları hakkında yazılı ve sözlü görüş verilmesi, teminat mektuplarının nakde tahvillerinin incelenerek görüş verilmesi, temlikname metinlerinin hazırlanması, haciz ihbarnamelerine verilecek yanıtların kontrol edilmesi, İpotek tesis ve fek evrakının kontrolü,her türlü icra takibinin fiilen uygulanması,
Yerel ve uluslararası bankacılık hukuku, bireysel ve kurumsal bankacılık ve uluslararası kredi işlemleri, teminat ve ticari,bireysel, konut, kredi kartı takip işlemleri ve tahsili konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Ayrıca, mali piyasalar ile ilgili çıkabilecek her türlü ihtilafın en etkin bir şekilde çözümlenmesi için yasal girişimlerde bulunulması ve bu konular ile ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklar.

• Fikri Mülkiyet Hakları, Markalar, Patentler, Telif Hakları

Haksız rekabet, telif hakkı, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modeller, tüketici hukuku ve bu konular ile ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklar.

• Hukuki Danışmanlık, Hukuk Müşavirliği